Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT: Hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.

Theo đó, việc đăng ký thành lập hợp tác xã được hướng dẫn tại Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT.

ho so, dang ky thanh lap, hop tac xa, thong tu 03/2014/TT-BKHĐT

Cụ thể, khi thành lập hợp tác xã, hợp tác xã gửi tới cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã dự định đặt trụ sở chính 01 bộ hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã, gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-1;

  • Điều lệ của hợp tác xã được xây dựng theo Điều 21 Luật Hợp tác xã;

  • Phương án sản xuất kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2;

  • Danh sách thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3;

  • Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4;

  • Nghị quyết của hội nghị thành lập về những nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 20 Luật Hợp tác xã đã được biểu quyết thông qua.

Xem chi tiết các phụ lục tại Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT có hiệu lực từ 01/8/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

61

Văn bản liên quan