Thông tư 06/2018/TT-BNV: Hướng dẫn cách tính lương đối với cán bộ, công chức, viên chức

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 06/2018/TT-BNV đã được Bộ Nội vụ ban hành vào ngày 31/5/2018 hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức Chính trị, Xã hội và Hội.

Theo đó Thông tư 06 quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 1 Thông tư này thì căn cứ vào hệ số lương và phụ cấp hiện hưởng quy định tại các văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mức lương cơ sở theo quy định pháp luật để tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) như sau:

Công thức tính mức lương:

Mức lương thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 = Mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng x Hệ số lương hiện hưởng

Công thức tính mức phụ cấp:

  • Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở:

Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 = Mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng x Hệ số phụ cấp hiện hưởng

  • Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) thì:

Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 = (Mức lươngthực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện ngày 01 tháng 7 năm 2018 (nếu có) + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 (nếu có) ) x Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theoquy định

Lưu ýd đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có):

Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 = Mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có)

Xem chi tiết Thông tư 06/2018/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/7/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

142

Văn bản liên quan