Thông tư 06: Các danh hiệu thi đua, khen thưởng ngành xây dựng

Gần đây, Bộ Xây Dựng mới ban hành Thông tư 06/2015/TT-BXD Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành xây dựng.

Theo quy định tại Thông tư 06/2015/TT-BXD, các danh hiệu thi đua, khen thưởng ngành xây dựng bao gồm:

Các danh hiệu thi đua đối với tập thể:

  • Cờ thi đua của Chính phủ;

  • Cờ thi đua của Bộ Xây dựng;

  • Tập thể Lao động xuất sắc;

  • Tập thể Lao động tiên tiến.

Các danh hiệu thi đua đối với cá nhân:

  • Chiến sỹ thi đua toàn quốc;

  • Chiến sỹ thi đua ngành Xây dựng;

  • Chiến sỹ thi đua cơ sở;

  • Lao động tiên tiến.

Cũng theo Thông tư 06, việc đua được tổ chức dưới các hình thức sau:

  • Thi đua thường xuyên được thực hiện hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm nhằm hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình kế hoạch công tác đề ra.

  • Thi đua theo đợt được tổ chức để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất theo từng giai đoạn và thời gian được xác định.

Xem quy định liên quan tại Thông tư 06/2015/TT-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2015.

- Thu Ba -

Gởi câu hỏi

43

Văn bản liên quan