Thông tư 09: Quy định công bố hợp quy đối với đồ chơi trẻ em

Gần đây, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 09/2019/TT-BKHCN về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn đồ chơi trẻ em.

cong bo hop quy doi voi do choi tre em, Thong tu 09/2019/TT-BKHCN

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em" (QCVN 03:2019/BKHCN) ban hành kèm theo Thông tư 09/2019/TT-BKHCN, đồ chơi trẻ em thuộc phạm vi của quy chuẩn kỹ thuật này phải công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật tại Mục 2 của quy chuẩn kỹ thuật này, gắn dấu hợp quy (dấu CR) và ghi nhãn hàng hóa trước khi lưu thông trên thị trường.

Trong đó: 

Đồ chơi trẻ em sản xuất trong nước phải thực hiện việc công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và các phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Thông tư 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2012/TT-BKHCN.

Đồ chơi trẻ em nhập khẩu phải thực hiện đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu theo quy định tại Thông tư 27/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ và Thông tư 07/2017/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2012/TT-BKHCN.

Việc công bố hợp quy đồ chơi trẻ em: Phải dựa trên kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký lĩnh vực hoạt động theo quy định tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp, Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành hoặc được thừa nhận theo quy định của Thông tư 27/2007/TT-BKHCN ngày 31/10/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc ký kết và thực hiện các Hiệp định và thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù hợp.

Xem chi tiết tại Thông tư 09/2019/TT-BKHCN có hiệu lực từ 31/12/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

264

Văn bản liên quan