Thông tư 10: Hồ sơ kiểm tra, đánh giá định kỳ nhiệm vụ Nghị định thư

Đây là quy định đáng quan tâm tại Thông tư 10/2019/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư.

ho so kiem tra danh gia dinh ky nhiem vu nghi dinh thu, Thong tu 10/2019/TT-BKHCN

Hình minh họa (nguồn internet)

Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ ký hợp đồng với tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư đã được phê duyệt theo Mẫu hợp đồng quy định tại Thông tư 05/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ”.

Theo quy định tại Điều 19 Thông tư 10/2019/TT-BKHCN, trình tự, thủ tục kiểm tra, đánh giá định kỳ, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng nhiệm vụ Nghị định thư thực hiện theo quy định tại Thông tư 04/2015/TT-BKHCN ngày 11/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

Cụ thể về hồ sơ kiểm tra, đánh giá định kỳ nhiệm vụ Nghị định thư bao gồm:

  • Tài liệu theo quy định tài khoản 1 Điều 8 Thông tư 04/2015/TT-BKHCN ;

  • Bản chính báo cáo hợp tác quốc tế của nhiệm vụ Nghị định thư (Mẫu số 14 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này).

Các đề nghị điều chỉnh có liên quan tới đối tác nước ngoài phải có văn bản xác nhận của chủ nhiệm nhiệm vụ phía nước ngoài. 

Hồ sơ chấm dứt hợp đồng thực hiện nhiệm vụ Nghị định thư bao gồm:

  • Tài liệu theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Thông tư 04/2015/TT-BKHCN ;

  • Bản sao văn bản xác nhận của đối tác nước ngoài (trong trường hợp do lỗi của phía nước ngoài);

  • Ban chính văn bản của tổ chức chủ trì nhiệm vụ phía Việt Nam thông báo cho đối tác nước ngoài về việc chấm dứt hợp đồng (trong trường hợp do lỗi của phía Việt Nam).

Xem chi tiết tại: Thông tư 10/2019/TT-BKHCN có hiệu lực từ 13/12/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

34

Văn bản liên quan