Thông tư 111: Trình tự cấp bù chênh lệch lãi suất hàng quý

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 111/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng phát triển Việt Nam.

Trình tự cấp bù chênh lệch lãi suất hàng quý, Thông tư 111/2007/TT-BTC

Thông tư 111: Trình tự cấp bù chênh lệch lãi suất hàng quý (Ảnh minh họa)

Theo đó, Thông tư 111/2007/TT-BTC quy định trước ngày 20/7 hàng năm, căn cứ dự kiến huy động các nguồn vốn và chủ trương về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, Ngân hàng Phát triển lập dự toán chi bù chênh lệch lãi suất cho năm kế hoạch gửi Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trong dự toán chi ngân sách nhà nước trình các cơ quan có thẩm quyền quyết định. Trình tự cấp bù chênh lệch lãi suất hàng quý được quy định như sau:

- Vào ngày 15 tháng đầu quý sau, căn cứ số liệu tổng hợp từ các Chi nhánh, Ngân hàng Phát triển lập dự toán cấp bù quý, kèm thuyết minh gửi Bộ Tài chính.

- Căn cứ dự toán cấp bù được bố trí trong dự toán chi Ngân sách Nhà nước; trên cơ sở dự toán cấp bù quý của Ngân hàng Phát triển, vào ngày 25 tháng đầu hàng quý, Bộ Tài chính tạm cấp bù cho Ngân hàng Phát triển theo quy định tại điểm 2 - Mục V của Thông tư này.

-  Điều chỉnh số cấp bù quý

Vào ngày 15 tháng đầu quý sau, căn cứ số liệu tổng hợp từ các chi nhánh, Ngân hàng Phát triển tính số phải cấp bù thực tế quý trước, số chênh lệch với số đã được tạm cấp bù quý trước, kèm theo thuyết minh gửi Bộ Tài chính.

Căn cứ dự toán được bố trí trong dự toán chi Ngân sách Nhà nước, trên cơ sở đề nghị cấp bù của Ngân hàng Phát triển, Bộ Tài chính xác định số thực phải cấp bù quý trước:

  • Nếu số thực phải cấp bù của quý trước cao hơn số đã tạm cấp bù, Bộ Tài chính cấp bổ sung phần còn thiếu cùng với số tạm cấp bù quý sau.

  • Nếu số thực phải cấp bù của quý trước thấp hơn số đã tạm cấp bù, Bộ Tài chính sẽ trừ số đã cấp vượt vào số tạm cấp bù quý sau.

Chi tiết xem tại Thông tư 111/2007/TT-BTC có hiệu lực ngày 10/10/2007.

Ty Na

Gởi câu hỏi

6

Văn bản liên quan