Thông tư 14/2018/TT-BCT: Quy định mới về nhiệm vụ của Hội đồng bình chọn

Thông tư 14/2018/TT-BCT đã được Bộ Công thương ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2014/TT-BCT quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Theo đó, Thông tư 14 đã sửa đổi quy định về nhiệm vụ của Hội đồng bình chọn, cụ thể:

  • Hội đồng bình chọn các cấp có nhiệm vụ: Thành lập Ban Giám khảo và Tổ chuyên môn giúp việc; tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của cấp tương ứng; đề xuất, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả bình chọn, quyết định công nhận và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

  • Hội đồng bình chọn cấp huyện, cấp tỉnh và cấp khu vực có trách nhiệm lựa chọn, lập danh sách các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu nhất của cấp tương ứng để đề xuất, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cục Công Thương địa phương phê duyệt đăng ký tham gia bình chọn ở cấp cao hơn.

  • Hội đồng bình chọn có trách nhiệm giải quyết các vướng mắc; xử lý kiến nghị và khiếu nại liên quan đến kết quả bình chọn do Hội đồng cấp đó thực hiện.

Xem thêm tại Thông tư 14/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 16/8/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

232

Văn bản liên quan