Thông tư 15/2018/TT-BCT: Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan

Thông tư 15/2018/TT-BCT quy định về phân luồng trong quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi được ban hành ngày 29/6/2018. Một trong những nội dung cơ bản được quy định tại Thông tư này là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan.

Theo Thông tư 15/2018/TT-BCT, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan được quy định như sau: 

1. Trách nhiệm của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương):

 • Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản triển khai phân luồng trong quy trình cấp C/O ưu đãi;
 • Thông báo danh mục mặt hàng áp dụng chế độ Luồng Đỏ theo quy định tại Điều 7 Thông tư 15/2018/TT-BCT và phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đăng tải danh mục trên tại Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử www.ecosys.gov.vn.
 • Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện quản lý, xử lý các vấn đề phát sinh, kiểm tra công tác phân luồng trong quy trình cấp C/O ưu đãi.

2. Trách nhiệm của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương):

 • Triển khai việc phân luồng điện tử đối với hồ sơ đề nghị cấp C/O tại địa chỉ www.ecosys.gov.vn;
 • Xây dựng và điều chỉnh hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc phân luồng điện tử trong quy trình cấp C/O ưu đãi;
 • Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

3. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức cấp C/O ưu đãi:

 • Triển khai phân luồng, hướng dẫn thương nhân lập hồ sơ đề nghị tham gia thí điểm phân luồng doanh nghiệp trong thủ tục cấp C/O ưu đãi;
 • Lập báo cáo định kỳ hàng quý gửi Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) về thực hiện phân luồng tại tổ chức cấp;
 • Theo dõi, báo cáo tình hình bất thường trong quá trình cấp C/O ưu đãi và giúp thương nhân nâng cao năng lực tuân thủ pháp luật;
 • Phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) trong công tác kiểm tra thực tế hàng hóa, cơ sở sản xuất và xử lý vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan, tổ chức cấp C/O ưu đãi báo cáo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) có ý kiến về việc kiểm tra thực tế cơ sở sản xuất của thương nhân để làm cơ sở cho việc phân luồng.

4. Trách nhiệm của thương nhân

 • Tuân thủ tốt pháp luật, trang bị kiến thức về xuất xứ hàng hóa;
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với thông tin khai báo;
 • Phối hợp cung cấp đầy đủ chứng từ được yêu cầu trong trường hợp Bộ Công Thương và cơ quan, tổ chức cấp C/O ưu đãi thực hiện kiểm tra tại trụ sở và cơ sở sản xuất của thương nhân.

 Xem thêm: Thông tư 15/2018/TT-BCT có hiệu lực ngày 15/8/2018. 

Gởi câu hỏi

159

Văn bản liên quan