Thông tư 178: 02 nguyên tắc tính hao mòn tài sản hạ tầng đường bộ

Mới đây, Thông tư 178/2013/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ký ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 10/2013/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Theo đó, việc tính hao mòn tài sản hạ tầng đường bộ phải tuân thủ các nguyên tắc được quy định tại Thông tư 178/2013/TT-BTC như sau:

tinh hao mon tai san ha tang duong bo, thong tu 178/2013/TT-BTC

Nguồn: Internet

  • Tất cả các tài sản hạ tầng đường bộ hiện có của cơ quan, đơn vị đều phải tính hao mòn, trừ những tài sản hạ tầng đường bộ sau đây:

    • Tài sản hạ tầng đường bộ mà cơ quan, đơn vị đang thuê sử dụng;

    • Tài sản hạ tầng đường bộ mà cơ quan, đơn vị đang bảo quản hộ, giữ hộ;

    • Tài sản hạ tầng đường bộ đã tính hết hao mòn nhưng vẫn còn sử dụng được;

    • Tài sản hạ tầng đường bộ chưa tính hết hao mòn nhưng đã hư hỏng không tiếp tục sử dụng được.

  • Việc tính hao mòn thực hiện mỗi năm 1 lần vào tháng 12, trước khi khóa sổ kế toán. Trường hợp bàn giao, chia tách, sáp nhập, giải thể hoặc tổng kiểm kê đánh giá lại theo chủ trương của Nhà nước thì hao mòn tài sản được tính tại thời điểm có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Xem thêm các quy định khác tại Thông tư 178/2013/TT-BTC có hiệu lực từ 01/02/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

103

Văn bản liên quan