Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT: Các mức đánh giá trường trung học

Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT được ban hành ngày 22/8/2018. Ban hành kèm theo Thông tư là Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Theo nội dung tại Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT, trường trung học được đánh giá theo các mức sau:

Mức 1: Đáp ứng quy định tại Mục 1 Chương II của Quy định.

Mức 2: Đáp ứng quy định tại Mục 2 Chương II của Quy định.

Mức 3: Đáp ứng quy định tại Mục 3 Chương II của Quy định.

Mức 4: Đáp ứng quy định tại Mục 4 Chương II của Quy định.

Tiêu chí đánh giá trường trung học được công nhận đạt khi tất cả các chỉ báo trong tiêu chí đạt yêu cầu. Chỉ báo được công nhận đạt khi tất cả các nội hàm của chỉ báo đạt yêu cầu.

Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học là các yêu cầu đối với trường trung học nhằm đảm bảo chất lượng các hoạt động. Mỗi tiêu chuẩn ứng với một lĩnh vực hoạt động của trường trung học; trong mỗi tiêu chuẩn có các tiêu chí.

Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học có 4 mức (từ Mức 1 đến Mức 4) với yêu cầu tăng dần. Trong đó, mức sau bao gồm tất cả các yêu cầu của mức trước và bổ sung các yêu cầu nâng cao.

Tiêu chí đánh giá trường trung học là yêu cầu đối với trường trung học trong một nội dung cụ thể của mỗi tiêu chuẩn. Mỗi tiêu chí có các chỉ báo.

Chỉ báo đánh giá trường trung học là yêu cầu đối với trường trung học trong một nội dung cụ thể của mỗi tiêu chí.

 

Xem thêm các nội dung tại: Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT có hiệu lực ngày 10/10/2018. 

Gởi câu hỏi

1,082

Văn bản liên quan