Thông tư 23/2017/TT-BGTVT: Đăng ký thuyền viên và cấp Sổ thuyền viên

Thông tư 23/2017/TT-BGTVT quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam được ban hành ngày 28/7/2017. Đáng chú ý tại Thông tư này là quy định về đăng ký thuyền viên và cấp Sổ thuyền viên. Cụ thể:

1. Thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển Việt Nam, tàu biển nước ngoài phải đăng ký với cơ quan đăng ký thuyền viên và được cấp Sổ thuyền viên.

2. Cục Hàng hải Việt Nam xây dựng Cơ sở dữ liệu quản lý thuyền viên, tổ chức quản lý và hướng dẫn các tổ chức và cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện.

3. Cơ quan đăng ký thuyền viên bao gồm Cục Hàng hải Việt Nam, Chi cục Hàng hải Việt Nam tại Hải Phòng, Chi cục Hàng hải Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, các Cảng vụ hàng hải được Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam ủy quyền.

Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức, quản lý hoạt động của các cơ quan đăng ký thuyền viên và quyết định ủy quyền Cảng vụ hàng hải thực hiện việc đăng ký thuyền viên khi cần thiết.

4. Cơ quan đăng ký thuyền viên có trách nhiệm:

  • Lập và quản lý Sổ đăng ký thuyền viên;
  • Thực hiện việc đăng ký thuyền viên vào Sổ đăng ký thuyền viên;
  • Cấp Sổ thuyền viên cho thuyền viên;
  • Kiểm tra việc quản lý và sử dụng Sổ thuyền viên.

Xem thêm: Thông tư 23/2017/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành ngày 15/9/2017. 

Gởi câu hỏi

215

Văn bản liên quan