Thông tư 304/2016/TT-BTC: Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Ngày 15/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 304/2016/TT-BTC kèm theo Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.

Theo Thông tư, giá tính lệ phí trước bạ đối với ôtô, xe máy tại Bảng giá là giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường theo quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản khác tại Điểm a Khoản 2 Điều 6 Nghị định 140/2016/NĐ-CP.

Trường hợp giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường thấp hơn giá tính lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ là giá theo Bảng giá do Bộ Tài chính ban hành đang có hiệu lực áp dụng.

Nếu tại thời điểm nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ, giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường tăng từ 20% so với Bảng giá hiện hành hoặc giá tính lệ phí trước bạ chưa được quy định tại bảng giá thì căn cứ Thông tư 301/2016/TT-BTC.

Bảng giá lệ phí trước bạ ban hành kèm theo Thông tư này áp dụng đối với ôtô, xe máy khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Thông tư 304/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 và áp dụng đối với hồ sơ khai lệ phí trước bạ được nộp cho cơ quan thuế từ ngày 01/01/2017.

Nguồn: Tạp chí Tài chính 

Gởi câu hỏi

238

Văn bản liên quan