Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH: Quy định về tuyển sinh đào tạo

Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH được ban hành ngày 28/12/2017. Một trong những nội dung cơ bản được quy định tại Thông tư này là quy định về việc tuyển sinh đào tạo. Cụ thể:

1. Tuyển sinh đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học thực hiện theo quy định tại Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH đối với trình độ cao đẳng, trung cấp và Khoản 3 Điều 14, Điều 15 Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH đối với trình độ sơ cấp.

2. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp chỉ được tuyển sinh đào tạo trình độ sơ cấp theo hình thức vừa làm vừa học khi đã tổ chức đào tạo chính quy cùng ngành, nghề, trình độ đào tạo; có báo cáo đăng ký đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học và được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi tổ chức đào tạo thống nhất bằng văn bản.

3. Trường trung cấp chỉ được tuyển sinh đào tạo trình độ trung cấp, sơ cấp theo hình thức vừa làm vừa học khi đã tổ chức đào tạo chính quy cùng ngành, nghề, trình độ đào tạo; có báo cáo đăng ký đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học và được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi trường tổ chức đào tạo thống nhất bằng văn bản.

4. Trường cao đẳng chỉ được tuyển sinh đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức vừa làm vừa học khi đã tổ chức đào tạo chính quy cùng ngành, nghề, trình độ đào tạo; có báo cáo đăng ký đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học và được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thống nhất bằng văn bản.

5. Cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng chỉ được tuyển sinh đào tạo trình độ cao đẳng theo hình thức vừa làm vừa học khi đã tổ chức đào tạo chính quy cùng ngành, nghề, trình độ đào tạo; có báo cáo đăng ký đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học và được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thống nhất bằng văn bản.

6. Trường hợp cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng hợp tác với doanh nghiệp, đặt hàng đào tạo thì được phép tổ chức đào tạo khi có báo cáo đăng ký đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học và được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp) hoặc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (đối với trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng) thống nhất bằng văn bản.

Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/02/2018. 

Gởi câu hỏi

453

Văn bản liên quan