Thông tư 35: Trách nhiệm điều tra, đánh giá đất đai thuộc về ai?

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 35/2014/TT-BTNMT quy định về việc điều tra, đánh giá đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Cụ thể, Thông tư 35/2014/TT-BTNMT đã phân định rõ ràng trách nhiệm thực hiện, công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai của Tổng cục Quản lý đất đai, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cụ thể như sau:

dieu tra, danh gia dat dai, thong tu 35/2014/TT-BTNMT

Tổng cục Quản lý đất đai

- Xây dựng kế hoạch thực hiện điều tra, đánh giá đất đai trên phạm vi cả nước;

- Triển khai thực hiện điều tra, đánh giá đất đai của cả nước, cấp vùng;

- Xây dựng và duy trì hệ thống quan trắc giám sát tài nguyên đất theo mô hình thống nhất, tổ chức thực hiện việc quan trắc giám sát tài nguyên đất;

- Triển khai thực hiện điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai;

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện điều tra, đánh giá đất đai của cấp tỉnh;

- ...

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Phê duyệt kế hoạch thực hiện, kết quả điều tra, đánh giá đất đai tại địa phương và công bố trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Báo cáo kết quả điều tra, đánh giá đất đai về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Xây dựng kế hoạch điều tra, đánh giá đất đai tại địa phương;

- Triển khai thực hiện điều tra, đánh giá đất đai tại địa phương;

- Tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt kế hoạch thực hiện; kết quả điều tra, đánh giá đất đai tại địa phương và công bố trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Xem chi tiết tại Thông tư 35/2014/TT-BTNMT có hiệu lực từ 13/8/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

51

Văn bản liên quan