Thông tư 42/2010/TT-BGDĐT: Quy định về quy trình đánh giá, xếp loại GĐTTGDTX

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 42/2010/TT-BGDĐT về Quy định Chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên, trong đó quy định về lực lượng và quy trình đánh giá, xếp loại giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên.

đánh giá, xếp loại GĐTTGDTX, Thông tư 42/2010/TT-BGDĐT

Thông tư 42/2010/TT-BGDĐT: Quy định về quy trình đánh giá, xếp loại GĐTTGDTX (Ảnh minh họa)

Theo đó, Điều 9 Thông tư 42/2010/TT-BGDĐT quy định về lực lượng và quy trình đánh giá, xếp loại giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên như sau:

- Lực lượng đánh giá, xếp loại giám đốc trung tâm gồm: giám đốc, các phó giám đốc trung tâm, cấp ủy Đảng, Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Chấp hành Đoàn TNCS HCM trung tâm; cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ hữu của trung tâm; thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp giám đốc trung tâm.

- Quy trình đánh giá, xếp loại giám đốc trung tâm:

  + Đại diện của cấp ủy Đảng hoặc Ban Chấp hành Công đoàn trung tâm chủ trì thực hiện các bước sau:

  • Giám đốc trung tâm tự đánh giá, xếp loại theo mẫu phiếu trong Phụ lục I và báo cáo kết quả trước tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trung tâm.

  • Cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ hữu của trung tâm thảo luận, đóng góp ý kiến và từng người ghi phiếu đánh giá giám đốc trung tâm theo mẫu phiếu trong Phụ lục II.

  • Các phó giám đốc trung tâm, cấp ủy Đảng, Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Chấp hành Đoàn TNCS HCM trung tâm, với sự chứng kiến của giám đốc trung tâm, tổng hợp các ý kiến đóng góp và kết quả tham gia đánh giá giám đốc trung tâm của cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ hữu của trung tâm; phân tích các ý kiến đánh giá đó và có nhận xét, góp ý cho giám đốc trung tâm theo mẫu phiếu trong Phụ lục III.

  + Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp giám đốc trung tâm chủ trì thực hiện các bước sau đây:

  • Tham khảo kết quả tự đánh giá, xếp loại của giám đốc trung tâm, kết quả đánh giá của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trung tâm (được thể hiện trong các mẫu phiếu của Phụ lục I,III) và các nguồn thông tin xác thực khác, chính thức đánh giá, xếp loại giám đốc trung tâm theo mẫu phiếu trong Phụ lục IV.

  • Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại tới giám đốc trung tâm, tới tập thể giáo viên, cán bộ, nhân viên trung tâm và lưu kết quả trong hồ sơ cán bộ.

Xem thêm chi tiết tại: Thông tư 42/2010/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ ngày 15/02/2011.

Nguyên Phú

Gởi câu hỏi

69

Văn bản liên quan