Thông tư 45: Hướng dẫn Lập dự toán NSNN thực hiện Đề án 844

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 45/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

Theo đó, việc lập dự toán ngân sách nhà nước, chấp hành ngân sách nhà nước và quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844) được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 12 Thông tư 45/2019/TT-BTC. Cụ thể:

lap du toan NSNN thuc hien de an 844, Thông tu 45/2019/TT-BTC

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Lập dự toán: Hàng năm, vào thời điểm lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, các tổ chức, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ của Đề án 844, căn cứ vào các nhiệm vụ được phê duyệt và nội dung hướng dẫn tại Thông tư này để lập dự toán kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện nhiệm vụ của Đề án 844, gửi cơ quan chủ quản để tổng hợp chung vào dự toán của các Bộ, ngành, địa phương (theo phân cấp quản lý ngân sách) gửi cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư (đối với nội dung chi đầu tư phát triển) để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời gửi Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp và phối hợp thực hiện.

  • Việc phân bổ, giao dự toán, tạm ứng, thanh toán và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn.

Xem thêm quy định liên quan tại Thông tư 45/2019/TT-BTC có hiệu lực từ 05/9/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

237

Văn bản liên quan