Thông tư 51: Hướng dẫn thanh tra việc thực hiện các quy định về thiết kế mỏ

Ngày 26/11/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 51/2015/TT-BTNMT hướng dẫn nội dung thanh tra chuyên ngành khoáng sản.

thanh tra việc thực hiện các quy định về thiết kế mỏ, 51/2015/TT-BTNMT

Hình ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, tại Điều 9 Thông tư 51/2015/TT-BTNMT hướng dẫn thanh tra việc thực hiện các quy định về thiết kế mỏ như sau:

1. Việc xác định tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đã nộp thiết kế mỏ cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản (trừ khai thác nước khoáng, nước nóng, khai thác tận thu khoáng sản) trên cơ sở sau đây:

- Thời gian ghi trên bưu phẩm hoặc thời gian ghi trên giấy biên nhận của cơ quan chuyển phát hoặc giấy tờ liên quan;

- Ngày đến ghi trong sổ văn bản đến tại văn thư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có hoạt động khai thác; của Bộ Tài nguyên và Môi trường/Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (đối với khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

2. Việc xác định tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản áp dụng công nghệ khai thác, phương pháp khai thác trên cơ sở sau đây:

  • Phương pháp khai thác thực tế (lộ thiên/hầm lò/phương pháp khác) so với phương pháp khai thác đã xác định trong Giấy phép khai thác khoáng sản; dự án đầu tư khai thác hoặc thiết kế mỏ đã phê duyệt;

  • Vị trí, chiều dài các hào mở vỉa, hào chuẩn bị (đối với khai thác mỏ lộ thiên); vị trí, tiết diện và chiều dài hệ thống các công trình giếng/lò bằng/đường lò xuyên vỉa, dọc vỉa; các đường lò mức thông gió, mức vận chuyển và lò khai thác (đối với khai thác mỏ hầm lò) tại thời điểm thanh tra so với dự án đầu tư khai thác, thiết kế mỏ đã duyệt;

  • Công nghệ khai thác; hệ thống khai thác xác định trong dự án đầu tư khai thác, thiết kế mỏ với thực tế khai thác, bao gồm: trình tự khai thác, hướng tiến công trình mỏ; trị số thực tế của từng thông số hệ thống khai thác;

  • Ngoài nội dung tại điểm c Khoản này còn phải đối chiếu trị số của từng thông số hệ thống khai thác với yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật - an toàn trong khai thác mỏ.

Chi tiết xem tại Thông tư 51/2015/TT-BTNMT, có hiệu lực từ 11/01/2016

Lê Hải

Gởi câu hỏi

30

Văn bản liên quan