Thông tư 65/2018/TT-BQP: Trách nhiệm của các cơ quan

Thông tư 65/2018/TT-BQP được ban hành ngày 16/5/2018. Thông tư này quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng nguồn thu khấu hao tài sản cố định của doanh nghiệp quốc phòng.

Theo đó, Thông tư này quy định về trách nhiệm của các cơ quan trong việc thu, nộp, quản lý và sử dụng nguồn thu khấu hao tài sản cố định của doanh nghiệp quốc phòng như sau:

* Trách nhiệm của Cục Tài chính/BQP: 

  • Chủ trì, phối hợp với Cục Kế hoạch và Đầu tư/BQP và các cơ quan có liên quan, tổng hợp, lập dự toán thu, chi nguồn thu khấu hao tài sản cố định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và quy định tại Thông tư này;
  • Hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất quốc phòng lập dự toán thu, chi nguồn thu khấu hao tài sản cố định;
  • Thực hiện cấp phát, thanh quyết toán theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng;
  • Định kỳ báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tình hình thu, nộp và sử dụng nguồn thu khấu hao tài sản cố định theo quy định.

* Trách nhiệm của Cục Kế hoạch và Đầu tư/BQP:

  • Phối hợp với Cục Tài chính/BQP trong việc đề xuất sử dụng nguồn thu khấu hao tài sản cố định;
  • Chủ trì thẩm định các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Quốc phòng có sử dụng nguồn thu khấu hao tài sản cố định.

* Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị:

Phối hợp với Cục Tài chính/BQP trong việc thẩm định dự toán, phương án phân bổ chi đầu tư cho các dự án và chi đầu tư phát triển khác cho các doanh nghiệp sản xuất quốc phòng.

Xem thêm: Thông tư 65/2018/TT-BQP có hiệu lực ngày 02/7/2018. 

Gởi câu hỏi

419

Văn bản liên quan