Thông tư 69: Hướng dẫn lập dự án xây dựng khung giá đất

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 69/2017/TT-BTNMT quy định về quy trình xây dựng, điều chỉnh khung giá đất.

Theo quy định, lập dự án xây dựng khung giá đất bao gồm các nội dung sau: phạm vi thực hiện dự án, loại đất điều tra, khảo sát; số lượng phiếu điều tra giá đất thị trường; số lượng xã, phường, thị trấn điều tra (sau đây gọi là điểm điều tra); nguồn nhân lực, trang thiết bị, thời gian, kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện dự án xây dựng khung giá đất.

lap du an xay dung khung gia dat, Thong tu 69/2017/TT-BTNMT

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, việc lập dự án xây dựng khung giá đất được thực hiện theo trình tự quy định tại Điều 3 Thông tư 69/2017/TT-BTNMT, cụ thể sau đây:

Bước 1: Thu thập thông tin, tài liệu chung phục vụ việc xây dựng dự án bao gồm: vị trí địa lý, địa hình, địa mạo; tình hình kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất ảnh hưởng đến giá đất.

Bước 2: Xác định số lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương điều tra; số lượng huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh điều tra và số lượng điểm điều tra

Trong đó, số lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là tỉnh) điều tra phải đạt tối thiểu 30% số lượng tỉnh trong từng vùng kinh tế; số lượng huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là huyện) điều tra phải đạt tối thiểu 40% số lượng huyện trong từng tỉnh điều tra; số lượng điểm điều tra phải đạt tối thiểu 50% số xã, phường, thị trấn trong từng huyện điều tra và phải đại diện cho mức giá tối thiểu, tối đa của từng loại đất, loại xã, loại đô thị.

Bước 3: Xác định số lượng thửa đất điều tra trong một điểm điều tra

Lưu ý, số lượng thửa đất cần điều tra đối với từng loại đất tại mỗi điểm điều tra phải đạt tối thiểu là 06 thửa đất (tại 02 vị trí đất điều tra, mỗi vị trí đất tối thiểu 03 thửa đất).

Xem thêm tại: Thông tư 69/2017/TT-BTNMT có hiệu lực từ 20/3/2018.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

60

Văn bản liên quan