Thông tư 70: Trường hợp điều chuyển hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm MT

Vừa qua, Bộ Công An đã ban hành Thông tư 70/2020/TT-BCA quy định về quản lý, sử dụng các hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường trong Công an nhân dân có hiệu lực từ ngày 06/08/2020.

trường hợp điều chuyển hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm MT, Thông tư 70/2020/TT-BCA

Thông tư 70: trường hợp điều chuyển hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm MT (Ảnh minh họa)

Cụ thể, khoản 1 Điều 11 Thông tư 70/2020/TT-BCA quy định hệ thống được điều chuyển trong các trường hợp sau:

  • Đã được phê duyệt đầu tư hoặc đã được lắp đặt nhưng thay đổi về đối tượng, vị trí đầu tư;

  • Khi có sự thay đổi cơ quan quản lý, cơ cấu tổ chức, phân cấp quản lý;

  • Trường hợp khác theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật này.

Bên cạnh đó, Thông tư này còn quy định hệ thống được thanh lý, bán trong các trường hợp sau:

  • Hệ thống hết hạn sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất mà không tiếp tục sử dụng được;

  • Hệ thống chưa hết hạn sử dụng nhưng bị hư hỏng mà không thể cải tạo, sửa chữa hoặc việc sửa chữa không hiệu quả (dự toán chi phí sửa chữa lớn hơn 30% tổng mức đầu tư hệ thống);

  • Trường hợp khác theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật này.

Lưu ý:

  • Thẩm quyền, trình tự, thủ tục điều chuyển, thanh lý, bán và việc quản lý, sử dụng số tiền thu từ thanh lý, bán được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật này và quy định của Bộ Công an về quản lý, sử dụng tài sản công.

  • Hệ thống được xử lý bằng các hình thức điều chuyển, thanh lý, bán, trước và sau khi thực hiện, đơn vị quản lý, sử dụng phải báo cáo bằng văn bản về Cục Y tế để hướng dẫn, theo dõi, quản lý.

Chi tiết xem tại Thông tư 70/2020/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 06/08/2020.

Ty Na

Gởi câu hỏi

45

Văn bản liên quan