Thông tư 88/2017/TT-BTC: Nguyên tắc thanh toán kinh phí

Thông tư 88/2017/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước được ban hành ngày 22/8/2017. Theo đó, việc thanh toán kinh phí được thực hiện theo những nguyên tắc sau:

Đối với những khoản chi trong nước:

Thực hiện kiểm soát chi theo Thông tư 161/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; Thông tư 39/2016/TT-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 161/2012/TT-BTC và Thông tư thay thế, sửa đổi, bổ sung nếu có.

Đối với những khoản chi ở nước ngoài (thanh toán bằng đồng đô la hoặc bằng đồng tiền của nước sở tại):

- Đơn vị được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giao làm cơ quan thường trực của Đề án 2395 được mở tài khoản dự toán tại Kho bạc Nhà nước, được thanh toán bằng ngoại tệ từ quỹ ngoại tệ tập trung và thực hiện kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước.

- Nội dung thanh toán gồm những khoản chi được quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 7 và Điều 8 của Thông tư 88/2017/TT-BTC.

- Nguyên tắc kiểm soát, thanh toán tại Kho bạc Nhà nước:

Căn cứ vào hợp đồng với cơ sở đào tạo nước ngoài hoặc thông báo trong giấy báo tiếp nhận học của cơ sở đào tạo tại nước ngoài; Quyết định cử cán bộ đi học và đề nghị của Thủ trưởng đơn vị được giao là cơ quan thường trực của Đề án 2395 (thể hiện qua Giấy rút dự toán), Kho bạc Nhà nước căn cứ dự toán được giao, kiểm soát, thanh toán theo các tiêu chuẩn định mức quy định tại Thông tư này và quy định về kiểm soát, thanh toán hiện hành, thực hiện chuyển khoản trực tiếp cho đơn vị cung cấp dịch vụ hoặc tài khoản người thụ hưởng.

Riêng đối với khoản chi sinh hoạt phí có thể được cấp trước bằng tiền mặt cho người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trước khi nhập học, tối đa không quá 3 tháng tiền sinh hoạt phí.

Thông tư 88/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/10/2017. 

- Nguyễn Trinh - 

Gởi câu hỏi

192

Văn bản liên quan