Thu, đổi và tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 40/2012/NĐ-CP quy định về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống ngân hàng nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, Nghị định 40/2012/NĐ-CP

Thu, đổi và tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 20 Nghị định 40/2012/NĐ-CP quy định Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước tổ chức việc thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước quy định tiêu chuẩn tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông; thu, đổi các loại tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định này.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đình chỉ lưu hành và thay thế các loại tiền trong lưu thông. Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về:

  • Chủ trương của Chính phủ về đình chỉ lưu hành và thu hồi tiền đình chỉ lưu hành từ lưu thông; thay thế một phần hay toàn bộ các loại tiền đang lưu hành.

  • Hình thức, thủ tục, thời hạn thu hồi các loại tiền đình chỉ lưu hành.

Về việc thu hồi, thay thế tiền được quy định như sau:

  • Ngân hàng Nhà nước tổ chức thu hồi các loại tiền đình chỉ lưu hành theo quy định.

  • Các loại tiền thu hồi được đổi lấy các loại tiền khác với giá trị tương đương trong thời hạn do Ngân hàng Nhà nước quy định.

  • Việc phát hành các loại tiền khác thay thế thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, tại Điều 22 Nghị định 40/2012/NĐ-CP còn quy định tiền tiêu hủy bao gồm:

  • Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

  • Tiền đình chỉ lưu hành.

Sau khi tiêu hủy, tiền tiêu hủy phải bảo đảm không thể khôi phục để sử dụng lại như tiền. Việc tiêu hủy tiền phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, bảo đảm bí mật nhà nước. Ngân hàng Nhà nước tổ chức và hướng dẫn việc tiêu hủy tiền, giám sát tiêu hủy tiền; tổ chức hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời số lượng, chủng loại tiền tiêu hủy.

Chi tiết xem quy định tại Nghị định 40/2012/NĐ-CP, có hiệu lực từ 26/6/2012. 

Lê Vy

Gởi câu hỏi

25

Văn bản liên quan