Thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT được ban hành ngày 06/9/2017. Theo đó, cơ sở đào tạo bị Bộ Giáo dục và Đào tạo thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học liên quan khi để xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

  • Có hành vi gian lận để được mở ngành đào tạo trình độ đại học;
  • Vi phạm nghiêm trọng quy định về tuyển sinh, quản lý, tổ chức đào tạo;
  • Hết thời hạn đình chỉ tuyển sinh mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ tuyển sinh;
  • Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt ở mức độ phải thu hồi quyết định mở ngành;
  • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Quyết định thu hồi quyết định cho phép đào tạo phải xác định rõ lý do thu hồi, các biện pháp cụ thể đảm bảo quyền lợi của sinh viên và giảng viên; công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem thêm các nội dung liên quan tại: Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành ngày 23/10/2017. 

Gởi câu hỏi

263

Văn bản liên quan