Thu nhập nào được xem là tài sản riêng của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân?

Đây là nội dung đáng chú ý được Chính phủ ban hành tại Nghị định 126/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và gia đình.

Thu nhập nào được xem là tài sản riêng của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân, 126/2014/NĐ-CP

Thu nhập nào được xem là tài sản riêng của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân (Hình minh họa)

Theo Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định được áp dụng trong trường hợp vợ chồng không lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo thỏa thuận hoặc có thỏa thuận về chế độ tài sản nhưng thỏa thuận này bị Tòa án tuyên bố vô hiệu theo quy định tại Điều 50 của Luật Hôn nhân và gia đình. Theo đó, một số tài sản của vợ chồng theo luật định được quy định cụ thể như sau:

1. Thu nhập hợp pháp khác của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân

  • Khoản tiền thưởng, tiền trúng thưởng xổ số, tiền trợ cấp, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Nghị định này.

  • Tài sản mà vợ, chồng được xác lập quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật Dân sự đối với vật vô chủ, vật bị chôn giấu, bị chìm đắm, vật bị đánh rơi, bị bỏ quên, gia súc, gia cầm bị thất lạc, vật nuôi dưới nước.

  • Thu nhập hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ, chồng

  • Hoa lợi phát sinh từ tài sản riêng của vợ, chồng là sản vật tự nhiên mà vợ, chồng có được từ tài sản riêng của mình.

  • Lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của vợ, chồng là khoản lợi mà vợ, chồng thu được từ việc khai thác tài sản riêng của mình.

3. Tài sản riêng khác của vợ, chồng theo quy định của pháp luật

  • Quyền tài sản đối với đối tượng sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ.
  • Tài sản mà vợ, chồng xác lập quyền sở hữu riêng theo bản án, quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác.

  • Khoản trợ cấp, ưu đãi mà vợ, chồng được nhận theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; quyền tài sản khác gắn liền với nhân thân của vợ, chồng.

Chi tiết xem tại Nghị định 126/2014/NĐ-CP, có hiệu lực từ 15/02/2015

Lê Hải

Gởi câu hỏi

59

Văn bản liên quan