Thủ tục cử người tham gia giám định tư pháp tại Bộ VHTTDL

Đây là một trong các nội dung mới được ban hành tại Thông tư 04/2013/TT-BVHTTDL quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp, lập và công bố danh sách giám định viên, người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; thủ tục cử người tham gia giám định tư pháp và thành lập hội đồng giám định trong lĩnh vực văn hóa.

Theo đó, việc cử người tham gia giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư 04/2013/TT-BVHTTDL, cụ thể như sau:

thu tuc cu nguoi tham gia giam dinh tu phap linh vuc van hoa, Thong tu 04/2013/TT-BVHTTDL

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Trường hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được trưng cầu giám định tư pháp có nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan lựa chọn giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc phù hợp nội dung trưng cầu giám định, đề xuất hình thức giám định là giám định cá nhân hoặc giám định tập thể trình Lãnh đạo Bộ quyết định cử người thực hiện giám định và hình thức giám định các nội dung trưng cầu.

  • Trường hợp trưng cầu giám định tư pháp có nội dung không thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trình Lãnh đạo Bộ từ chối giám định tư pháp và trả lời cơ quan trưng cầu giám định;

Trường hợp các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nhận được trưng cầu, yêu cầu giám định thuộc thẩm quyền giải quyết, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận và phân công người thực hiện giám định tư pháp theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, Thông tư 04 cũng quy định về việc cử người tham gia giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa tại Tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch như sau:

  • Trường hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được trưng cầu giám định tư pháp có nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc phù hợp nội dung trưng cầu giám định, quyết định hình thức giám định là giám định cá nhân hoặc giám định tập thể; trả lời cơ quan trưng cầu giám định danh sách người được phân công thực hiện giám định và hình thức giám định các nội dung trưng cầu;

  • Trường hợp nội dung giám định không thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm từ chối giám định tư pháp và trả lời bằng văn bản cho cơ quan trưng cầu giám định.

Lưu ý, người được phân công giám định tư pháp có trách nhiệm tiếp nhận nội dung trưng cầu giám định, tổ chức thực hiện giám định, kết luận về các nội dung giám định và trả lời cơ quan trưng cầu giám định tư pháp theo quy định của pháp luật. Trường hợp nhận thấy không đủ khả năng giám định các nội dung được giao, người được phân công giám định tư pháp phải từ chối bằng văn bản. Văn bản từ chối được gửi cho người giao nhiệm vụ và cơ quan trưng cầu giám định.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 04/2013/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ 01/7/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

67

Văn bản liên quan