Thủ tục đưa báo hiệu hàng hải vào sử dụng

Thủ tục đưa báo hiệu hàng hải vào sử dụng
Tuyết Hoan

Ngày 01/7/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 58/2017/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải.

 

Theo đó, chủ đầu tư gửi trực tiếp 01 bộ hồ sơ đến Cục Hàng hải Việt Nam hoặc gửi bằng hình thức phù hợp khác. Hồ sơ gồm:

  • Văn bản đề nghị đưa báo hiệu hàng hải vào sử dụng theo Mẫu số 16 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 58/2017/NĐ-CP;

  • Biên bản nghiệm thu bàn giao;

  • Bình đồ khảo sát và rà quét chướng ngại vật luồng hàng hải đối với báo hiệu hàng hải trên các tuyến luồng hàng hải mới xây dựng do đơn vị có chức năng đo đạc, khảo sát thực hiện và cùng với chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ khảo sát;

  • Thông báo hàng hải về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải.

Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Cục Hàng hải Việt Nam hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Nghị định này.

Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Hàng hải Việt Nam có văn bản ra quyết định về việc đưa báo hiệu hàng hải vào sử dụng; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Chi tiết xem tại Nghị định 58/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017

Gởi câu hỏi

208

Văn bản liên quan