Thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa phải được công bố

Đây là quy định đáng chú ý tại Thông tư 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo như Thông tư 01, thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa phải được công bố công khai trong Quyết định công bố thủ tục hành chính, Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính. Cụ thể:

  • Các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, tổng hợp, trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định danh mục các thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa các cấp, trừ thủ tục tại khoản 5 Điều 14 Nghị định 61/2018/NĐ-CP.

  • Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa được phải được công bố. Nội dung phải thể hiện rõ ràng, cụ thể về trình tự thực hiện, cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả.

  • Trường hợp thực hiện tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến hoặc thông qua bưu chính công ích thì bổ sung cột cách thức thực hiện trong danh mục thủ tục hành chính tại Quyết định công bố.

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 01/2018/TT-VPCP có hiệu lực từ ngày 06/01/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

186

Văn bản liên quan