Thủ tục phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải

 Thủ tục phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải
Lê Hải

Trước khi tiến hành xây dựng, thi công các cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước, chủ đầu tư có trách nhiệm trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải và tổ chức thực hiện phương án bảo đảm an toàn hàng hải đã được phê duyệt.

 

Theo đó, thủ tục phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải được tiến hành như sau:

Chủ đầu tư gửi trực tiếp 01 bộ hồ sơ đến Cảng vụ hàng hải khu vực hoặc gửi bằng hình thức phù hợp khác. Hồ sơ phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải bao gồm:

 • Văn bản đề nghị phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải theo Mẫu số 02 Phụ lục Nghị định 58;
 • Bản sao quyết định đầu tư xây dựng công trình;
 • Bản sao bình đồ bố trí mặt bằng tổng thể của công trình;
 • Bản chính phương án bảo đảm an toàn hàng hải.

Cảng vụ hàng hải khu vực tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cảng vụ hàng hải khu vực hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Nghị định 58;

Nếu hồ sơ hợp lệ thì chậm nhất 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cảng vụ hàng hải khu vực phải có văn bản phê duyệt phương án đảm bảo an toàn hàng hải và gửi trực tiếp cho chủ đầu tư hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

Quyết định phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải của Cảng vụ hàng hải phải ghi rõ:

 • Thông tin chung về công trình, dự án;
 • Thời gian bàn giao mặt bằng;
 • Thời gian thi công, xây dựng;
 • Biện pháp thi công;
 • Biện pháp đảm bảo an toàn hàng hải;
 • Việc lắp đặt, điều chỉnh báo hiệu;
 • Phương án tổ chức, phối hợp thực hiện, kiểm tra, giám sát và các nội dung cần thiết khác.

Xem thêm Nghị định 58/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

Gởi câu hỏi

243

Văn bản liên quan