Thủ tục thông báo và báo cáo định kỳ tại dự thảo Nghị định mới

Đây là nội dung đáng chú ý tại Dự thảo Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 181/2013/NĐ-CP CP quy định chi tiết một số điều của Luật quảng cáo

Thủ tục thông báo và báo cáo định kỳ, Dự thảo Nghị định sử đổi, bổ sung Nghị định 181/2013/NĐ-CP

Thủ tục thông báo và báo cáo định kỳ tại dự thảo Nghị định mới (ảnh minh họa)

Theo đó, Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 181/2013/NĐ-CP quy định về thủ tục thông báo và báo cáo định kỳ như sau:

Thứ nhất, tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam thực hiện thủ tục thông báo với Bộ Thông tin và Truyền thông các thông tin liên hệ như sau:

  • Tên tổ chức theo đăng ký, tên giao dịch, tên quốc gia đăng ký hoạt động của tổ chức hoặc tên cá nhân cung cấp dịch vụ;

  •  Địa chỉ trụ sở chính của tổ chức hoặc địa chỉ thường trú, quốc tịch của cá nhân sở hữu trang thông tin điện tử và địa điểm đặt hệ thống máy chủ chính cung cấp dịch vụ;  

  •  Đầu mối liên hệ của tổ chức, cá nhân nước ngoài và đầu mối liên hệ tại Việt Nam bao gồm: tên tổ chức, cá nhân, địa chỉ email, điện thoại liên hệ.

  • Tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi thông báo đến Bộ Thông tin và Truyền thông bằng một trong các hình thức sau: Gửi thông báo trực tiếp, qua đường bưu chính hoặc qua mạng Internet.

Thứ hai, tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam thực hiện báo cáo định kỳ 12 tháng/lần vào ngày 15 tháng 12 hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu về hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam cho Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về hoạt động quảng cáo trên nền tảng cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới.

Thứ ba, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo thực hiện báo cáo định kỳ 12 tháng/lần vào ngày 15 tháng 12 hoặc báo cáo đột xuất cho Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) theo Mẫu số 2 được ban hành kèm theo Nghị định này hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu cơ quan quản lý có thẩm quyền về hoạt động quảng cáo trên nền tảng cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới.

Chi tiết xem tại Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 181/2013/NĐ-CP

Long Bình

Gởi câu hỏi

70

Văn bản liên quan