Thừa kế phần đóng góp của TV tại tổ hợp tác thực hiện thế nào?

Ngày 10/10/2019, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 77/2019/NĐ-CP quy định về tổ hợp tác.

Theo đó, trường hợp thành viên tổ hợp tác là cá nhân chết hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết thì việc thừa kế được thực hiện theo quy định về thừa kế tại Bộ luật dân sự. Việc thừa kế phần đóng góp của thành viên tại tổ hợp tác được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 27 Nghị định 77/2019/NĐ-CP như sau:

thua ke phan dong gop cua thanh vien to hop tac, Nghi dinh 77/2019/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Nếu những người thừa kế có nguyện vọng tham gia tổ hợp tác và được đa số các thành viên tổ hợp tác chấp nhận theo quy định tại Điều 10 của Nghị định này thì được tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng hợp tác và pháp luật khác có liên quan;

  • Nếu những người thừa kế không muốn tham gia tổ hợp tác hoặc không đủ điều kiện tham gia tổ hợp tác thì có quyền yêu cầu trả lại phần đóng góp và được phân chia tài sản theo quy định tại Điều 26 của Nghị định này, Bộ luật dân sự và pháp luật có liên quan;

  • Nếu những người thừa kế tự nguyện để lại tài sản thừa kế cho tổ hợp tác thì phần đóng góp đó được đưa vào tài sản chung của các thành viên tổ hợp tác;

  • Các trường hợp khác được giải quyết theo thỏa thuận của các bên.

Một số trường hợp đặt biệt:

  • Trường hợp thành viên tổ hợp tác là cá nhân vắng mặt tại nơi cư trú hoặc bị Tòa án tuyên bố mất tích, việc quản lý phần đóng góp của cá nhân đó phải tuân theo quy định từ Điều 65 đến Điều 70 của Bộ luật dân sự.

  • Người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì việc trả lại hoặc quản lý phần đóng góp thông qua người đại diện theo pháp luật của người này theo quy định tại Điều 26 của Nghị định 77, pháp luật khác có liên quan hoặc theo quyết định của Tòa án.

  • Trường hợp thành viên tổ hợp tác là pháp nhân bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi thì việc kế thừa phần đóng góp được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã và pháp luật khác có liên quan.

Xem thêm quy định liên quan tại Nghị định 77/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 25/11/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

82

Văn bản liên quan