Thực hiện giao dịch chứng khoán theo Dự thảo thông tư mới

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm được niêm yết, đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

Quy định chung về giao dịch chứng khoán, Dự thảo thông tư

Thực hiện giao dịch chứng khoán theo Dự thảo thông tư mới (ảnh minh họa)

Theo đó, giao dịch chứng khoán được quy định trong Dự thảo Thông tư hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán như sau:

Thứ nhất, nhà đầu tư trước khi giao dịch phải có đầy đủ tài sản ký quỹ (tiền hoặc chứng khoán) theo quy định pháp luật về bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán. Công ty chứng khoán là thành viên bù trừ phải đảm bảo nhà đầu tư đủ tài sản ký quỹ trước khi nhập lệnh vào hệ thống giao dịch. Trường hợp công ty chứng khoán không phải là thành viên bù trừ, công ty chứng khoán chỉ được nhập lệnh vào hệ thống khi có xác nhận của thành viên bù trừ về việc nhà đầu tư đủ tài sản ký quỹ theo quy định.

Thứ hai, ngoại trừ giao dịch trong ngày, nhà đầu tư chỉ được đặt lệnh bán đối với chứng khoán được phép giao dịch đã có sẵn trên tài khoản lưu ký của nhà đầu tư tại ngày giao dịch và chứng khoán chờ về.

Thứ ba, nhà đầu tư không được đặt các lệnh giao dịch vừa mua, vừa bán đồng thời cùng một loại chứng khoán trong cùng một đợt khớp lệnh định kỳ, trừ các lệnh đã được nhập vào hệ thống tại đợt giao dịch liên tục trước đó, chưa được khớp nhưng vẫn còn hiệu lực.

Thứ tư, nhà đầu tư khi đặt lệnh cùng mua, cùng bán cùng một mã chứng khoán trong ngày giao dịch không được để dẫn đến trường hợp các lệnh đối ứng cho cùng mã chứng khoán của nhà đầu tư đó khớp với nhau nhằm tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán.

Thứ năm, công ty chứng khoán có trách nhiệm kiểm soát việc đặt lệnh cùng mua cùng bán cùng đợt giao dịch của nhà đầu tư tại công ty mình theo đúng quy định, không để dẫn đến tình trạng các lệnh đối ứng của cùng một nhà đầu tư khớp với nhau trong cùng đợt giao dịch.

Thứ sáu, công ty chứng khoán nước ngoài được phép sử dụng tài khoản giao dịch môi giới để vừa đặt lệnh mua và lệnh bán cùng một mã chứng khoán trong từng đợt khớp lệnh (định kỳ hoặc liên tục) hoặc giao dịch thỏa thuận, nhưng phải đảm bảo nguyên tắc lệnh mua và lệnh bán chứng khoán không phải cùng một nhà đầu tư nước ngoài.

Cuối cùng, công ty chứng khoán nơi công ty chứng khoán nước ngoài mở tài khoản giao dịch môi giới có trách nhiệm phối hợp với công ty chứng khoán nước ngoài để kiểm tra, giám sát giao dịch và thực hiện báo cáo, đối chiếu giao dịch của từng nhà đầu tư nước ngoài trên tài khoản giao dịch môi giới.

Xem chi tiết Dự thảo Thông tư hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Long Bình

Gởi câu hỏi

71

Văn bản liên quan