Thực hiện kiểm tra chất lượng hàng dự trữ quốc gia như thế nào?

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 130/2014/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định về quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia.

Theo đó, kiểm tra chất lượng hàng dự trữ quốc gia là một trong hai nội dung quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia được quy định tại Thông tư 130/2014/TT-BTC. Cụ thể về nội dung kiểm tra chất lượng hàng dự trữ quốc gia được quy định như sau:

kiem tra, chat luong, hang du tru quoc gia

 • Hình thức kiểm tra chất lượng hàng dự trữ quốc gia

  • Kiểm tra trước khi nhập kho, xuất kho và quá trình lưu kho;

  • Kiểm tra theo kế hoạch hàng năm và tự kiểm tra để phục vụ công tác quản lý.

 • Kế hoạch kiểm tra chất lượng hàng dự trữ quốc gia

  • Thủ trưởng các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra chất lượng hàng dự trữ quốc gia khi nhập kho, xuất kho và lưu kho bảo quản theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gia và theo phân cấp thẩm quyền được quy định tại Điều 10 của Thông tư 130;

  • Thủ trưởng bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia quyết định kế hoạch tự kiểm tra chất lượng hàng dự trữ quốc gia hàng năm theo yêu cầu quản lý và gửi Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) chậm nhất vào ngày 30 tháng 11 năm trước để tổng hợp;

  • Kiểm tra chất lượng hàng dự trữ quốc gia theo kế hoạch hàng năm do cơ quan quản lý chuyên trách về dự trữ quốc gia tiến hành;

  • Kiểm tra đột xuất về chất lượng hàng dự trữ quốc gia

   • Do yêu cầu quản lý, bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia thực hiện kiểm tra đột xuất chất lượng hàng dự trữ quốc gia. Việc kiểm tra đột xuất phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

   • Đơn vị dự trữ quốc gia tổ chức tự kiểm tra chất lượng hàng dự trữ quốc gia khi có biến động của thời tiết, khí hậu hoặc trong các trường hợp đột xuất khác.

 • Căn cứ kiểm tra về chất lượng hàng dự trữ quốc gia

  • Yêu cầu quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia;

  • Yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên;

  • Quyết định nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia;

  • Theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các quy định về kiểm tra chất lượng của cấp có thẩm quyền đối với hàng dự trữ quốc gia trong quá trình lưu kho.

Xem chi tiết tại Thông tư 130/2014/TT-BTC có hiệu lực từ 01/11/2014.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

71

Văn bản liên quan