Thuyền viên được hồi hương trong trường hợp nào?

Ngày 24/12/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định 121/2014/NĐ-CP hướng dẫn Công ước Lao động hàng hải năm 2006 về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển

Thuyền viên được hồi hương trong trường hợp nào, 121/2014/NĐ-CP

Thuyền viên được hồi hương trong trường hợp nào (Hình minh họa)

Theo đó, tại Điều 8 Nghị định 121/2014/NĐ-CP quy định chủ tàu có trách nhiệm bố trí cho thuyền viên hồi hương và thanh toán các khoản chi phí trong các trường hợp sau đây:

 • Hợp đồng lao động thuyền viên hết hạn;

 • Thuyền viên bị ốm đau, tai nạn lao động hàng hải cần phải hồi hương;

 • Tàu bị chìm đắm;

 • Bán tàu hoặc thay đổi đăng ký tàu;

 • Tàu hoạt động tại khu vực chiến tranh mà thuyền viên không đồng ý tiếp tục làm việc trên tàu;

 • Các trường hợp khác do hai bên thỏa thuận.

Lưu ý: Chủ tàu không phải thanh toán các khoản chi phí cho thuyền viên khi hồi hương trong trường hợp thuyền viên bị xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc thuyền viên đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Ngoài ra, việc hồi hương của thuyền viên còn phải tuân thủ các quy định sau:

- Chi phí liên quan đến việc hồi hương của thuyền viên do chủ tàu thanh toán gồm:

 • Chi phí đi đến địa điểm lựa chọn để thuyền viên hồi hương;

 • Chi phí ăn, ở của thuyền viên tính từ thời điểm rời tàu cho đến địa điểm hồi hương;

 • Tiền lương và trợ cấp đi lại của thuyền viên tính từ thời điểm rời tàu cho đến địa điểm hồi hương;

 • Chi phí vận chuyển tối đa 30 kg hành lý cá nhân của thuyền viên đến địa điểm hồi hương;

 • Chi phí chăm sóc y tế cần thiết cho tới khi thuyền viên đủ điều kiện sức khỏe để đi đến địa điểm hồi hương.

- Chủ tàu có trách nhiệm bố trí việc hồi hương cho thuyền viên bằng các phương tiện phù hợp và thuận lợi. Thuyền viên được bố trí hồi hương tới địa điểm được quy định trong hợp đồng lao động thuyên viên hoặc địa điểm nơi thuyền viên cư trú.- Thời hiệu khiếu nại liên quan đến hồi hương của thuyền viên là 01 năm, kể từ ngày hồi hương.

- Chủ tàu có trách nhiệm lưu giữ trên tàu bản sao và cung cấp cho thuyền viên các văn bản pháp luật quy định về hồi hương.

- Chủ tàu có trách nhiệm bảo đảm tài chính để chi trả cho thuyền viên khi hồi hương theo quy định tại Nghị định này.

- Trường hợp chủ tàu không thực hiện hoặc không trả các chi phí hồi hương cho thuyền viên, cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thu xếp cho thuyền viên hồi hương và yêu cầu chủ tàu hoàn trả các chi phí đó.

Chi tiết xem tại Nghị định 121/2014/NĐ-CP, có hiệu lực từ 01/03/2015

Lê Hải

Gởi câu hỏi

82

Văn bản liên quan