Thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông trong nước là gì?

Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 21/2019/TT-BTTTT về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông.

Theo đó, tại Điều 5 Thông tư 21/2019/TT-BTTTT quy định thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông trong nước là thuyết minh các loại doanh thu sau đây:

thuyet minh doanh thu dich vu vien thong trong nuoc, Thong tu 21/2019/TT-BTTTT

Hình minh họa (nguồn internet)

- Doanh thu từ việc cung cấp dịch vụ viễn thông cho doanh nghiệp viễn thông trong nước;

- Doanh thu từ việc cho phép doanh nghiệp trong nước kết nối vào mạng viễn thông công cộng, dịch vụ viễn thông của mình.

Ngoài ra, Thông tư quy định chênh lệch thanh toán trong nước của một doanh nghiệp viễn thông là khoản chênh lệch giữa doanh thu trong nước với chi phí doanh nghiệp phải trả cho doanh nghiệp viễn thông trong nước khi:

a) Sử dụng dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp viễn thông trong nước;

b) Kết nối với mạng viễn thông công cộng, dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp viễn thông trong nước.

Chênh lệch thanh toán trong nước được sử dụng để xác định nghĩa vụ nộp phí quyền hoạt động viễn thông và đóng góp của doanh nghiệp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam. Trường hợp tổng chênh lệch thanh toán trong nước là giá trị âm thì khi xác định nghĩa vụ nộp phí quyền hoạt động viễn thông và đóng góp của doanh nghiệp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, giá trị này sẽ được xác định là giá trị âm. 

Lưu ý, doanh nghiệp viễn thông lập báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu trong nước và chênh lệch thanh toán trong nước theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 21.

Chi tiết xem thêm tại Thông tư 21/2019/TT-BTTTT có hiệu lực từ 01/4/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

130

Văn bản liên quan