Thuyết minh doanh thu DV viễn thông quốc tế: Những quy định cần biết

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ký ban hành Thông tư 21/2019/TT-BTTTT quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông.

Theo đó, Điều 6 Thông tư 21/2019/TT-BTTTT quy định thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông quốc tế là thuyết minh các loại doanh thu sau đây:

thuyet minh doanh thu DV vien thong quoc te, Thong tu 21/2019/TT-BTTTT

Hình minh họa (nguồn internet)

- Doanh thu từ việc cung cấp dịch vụ viễn thông cho các đối tác nước ngoài hoạt động ngoài lãnh thổ Việt Nam;

- Doanh thu từ việc cho phép các đối tác nước ngoài hoạt động ngoài lãnh thổ Việt Nam kết nối với mạng viễn thông công cộng, dịch vụ viễn thông của mình.

Chênh lệch thanh toán quốc tế của một doanh nghiệp viễn thông là khoản chênh lệch giữa doanh thu quốc tế với chi phí doanh nghiệp phải trả cho đối tác nước ngoài khi:

- Sử dụng dịch vụ viễn thông của các đối tác nước ngoài hoạt động ngoài lãnh thổ Việt Nam;

- Kết nối với mạng viễn thông, dịch vụ viễn thông của các đối tác nước ngoài hoạt động ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Chênh lệch thanh toán quốc tế được sử dụng để xác định nghĩa vụ nộp phí quyền hoạt động viễn thông và đóng góp của doanh nghiệp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam. Trường hợp tổng chênh lệch thanh toán quốc tế là giá trị âm thì khi xác định nghĩa vụ nộp phí quyền hoạt động viễn thông và đóng góp của doanh nghiệp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, giá trị này sẽ được xác định là giá trị âm.

Theo đó, doanh nghiệp viễn thông lập báo cáo nghiệp vụ thuyết minh doanh thu quốc tế và chênh lệch thanh toán quốc tế theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BTTTT.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 21/2019/TT-BTTTT có hiệu lực từ 01/4/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

63

Văn bản liên quan