Tiền công của HLV, VĐV thể thao QĐ là sĩ quan là bao nhiêu?

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 138/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao quân đội được tập trung tập huấn và thi đấu.

Theo đó, huấn luyện viên, vận động viên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được trả tiền công như sau:

  • Hưởng nguyên lương do cơ quan quản lý huấn luyện viên, vận động viên chi trả.

  • Trường hợp mức tiền lương theo ngày của huấn luyện viên, vận động viên thấp hơn mức tiền công quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 138/2016/TT-BQP thì cơ quan sử dụng huấn luyện viên, vận động viên chi trả phần chênh lệch. Cách tính như sau:

Chênh lệch tiền công theo ngày được hưởng

=

Tiền công ngày theo quy định

-

Tiền lương cấp bậc (đối với sĩ quan) hoặc ngạch bậc (đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng) và các Khoản phụ cấp lương (nếu có)

22 ngày

  • Trường hợp huấn luyện viên, vận động viên có số ngày thực tế tập huấn và thi đấu cao hơn số ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng (22 ngày) thì cơ quan sử dụng huấn luyện viên, vận động viên chi trả tiền công bằng mức quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 138/2016/TT-BQP cho những ngày cao hơn số ngày làm việc theo tiêu chuẩn trong tháng.

Chi tiết xem tại Thông tư 138/2016/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 27/10/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

128

Văn bản liên quan