Tiền lời từ đầu tư của quỹ BHXH được sử dụng như thế nào?

Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Nghị định 30/2016/NĐ-CP quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Theo Nghị định 30/2016/NĐ-CP, toàn bộ số tiền sinh lời thu được hằng năm của hoạt động đầu tư của quỹ BHXH, BHYT, BHTN được sử dụng như sau:

 • Trích lập quỹ dự phòng rủi ro trong hoạt động đầu tư từ quỹ BHXH, BHYT, BHTN theo nguyên tắc như sau:
  • Mức trích quỹ dự phòng rủi ro hằng năm tối đa không quá 2% số tiền sinh lời của hoạt động đầu tư cho đến khi số dư quỹ dự phòng rủi ro bằng 5% số dư nợ đầu tư;
  • Quỹ dự phòng rủi ro được sử dụng để bù đắp cho số tiền đầu tư bị rủi ro được xử lý theo quy định tại Điều 13 Nghị định 30/2016/NĐ-CP;
  • Quỹ dự phòng rủi ro trong thời gian chưa sử dụng, được sử dụng đầu tư vào các hình thức tại Điểm a và b Khoản 1 Điều 4 Nghị định 30/2016/NĐ-CP.
 • Phần còn lại phân bổ vào các quỹ theo tỷ lệ số dư bình quân của từng quỹ trên tổng số dư bình quân của các quỹ trong năm và sử dụng như sau:

  • Tiền sinh lời phân bổ vào quỹ bảo hiểm xã hội sau khi trích chi phí quản lý bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật, số còn lại bổ sung vào các quỹ thành phần theo tỷ lệ số dư bình quân của từng quỹ thành phần trên tổng số dư bình quân của các quỹ thành phần trong năm;
  • Tiền sinh lời phân bổ vào quỹ bảo hiểm y tế được bổ sung vào quỹ dự phòng để Điều Tiết chung;
  • Tiền sinh lời phân bổ vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp được bổ sung vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Xem các quy định liên quan tại Nghị định 30/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/6/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

119

Văn bản liên quan