Tiêu chuẩn cộng tác viên thanh tra ngành KHCN

Thông tư 24/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học - Công nghệ quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và cộng nghệ được ban hành ngày 16/11/2015.

Tiêu chuẩn cộng tác viên thanh tra ngành KHCN , Thông tư 24/2015/TT-BKHCN

Tiêu chuẩn cộng tác viên thanh tra ngành KHCN - Ảnh minh họa

Theo đó, tại Điều 9 Thông tư 24/2015/TT-BKHCN quy định ngoài những tiêu chuẩn chung được quy định tại Điều 22 Nghị định số 97/2011/ NĐ-CP, cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và cộng nghệ phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Am hiểu pháp luật, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu của cơ quan trưng tập;

  • Có khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo;

  • Đối với nội dung thanh tra liên quan đến lĩnh vực chuyên môn sâu, ngoài các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 9 Thông tư 24/2015/TT-BKHCN, các cộng tác viên thanh tra tham gia Đoàn thanh tra phải hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành được trưng tập (trong hoặc ngoài nước) ít nhất 02 năm.

Ngoài ra, tại Điều 10 Thông tư 24/2015/TT-BKHCN cũng quy định Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra Cục và Chánh Thanh tra Sở có quyền trưng tập cộng tác viên thanh tra.

Đồng thời, căn cứ hệ thống cộng tác viên thanh tra đã được thiết lập theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Thông tư 24/2015/TT-BKHCN và kết quả khảo sát, Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra Cục, Chánh Thanh tra Sở có văn bản đề nghị cơ quan quản lý trực tiếp cử người được trưng tập. Nội dung văn bản trưng tập phải nêu cụ thể căn cứ trưng tập, đối tượng trưng tập, yêu cầu về chuyên môn, kinh nghiệm, thời gian trưng tập, chế độ và các nội dung khác liên quan.

Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra Cục và Chánh Thanh tra Sở có quyền không đưa người được trưng tập tham gia đoàn thanh tra nếu người được trưng tập không đáp ứng yêu cầu về đối tượng, chuyên môn, kinh nghiệm hoặc lý do khác để bảo đảm khách quan trong quá trình thanh tra.

Chi tiết quy định xem tại Thông tư 24/2015/TT-BKHCN, có hiệu lực từ 15/01/2016.   

Lê Vy

Gởi câu hỏi

33

Văn bản liên quan