Tiêu chuẩn danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” trong Ngành XD

Mới đây, Bộ Xây Dựng vừa ban hành Thông tư 06/2015/TT-BXD Hướng Dẫn Công Tác Thi Đua, Khen Thưởng Ngành Xây Dựng.

Theo đó, Thông tư 06/2015/TT-BXD quy định danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” được xét tặng hàng năm cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

  • Là tập thể tiêu biểu được lựa chọn trong số các tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”;

  • Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm;

  • Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả;

  • Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

  • Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

  • Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chi tiết xem tại Thông tư 06/2015/TT-BXD có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2015.

- Thu Ba -

Gởi câu hỏi

56

Văn bản liên quan