Tiêu chuẩn người giám định tư pháp theo vụ việc ngành công thương

Ngày 13/12/2016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 30/2016/TT-BCT quy định hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương.

Theo quy định tại Thông tư 30/2016/TT-BCT, công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có đủ tiêu chuẩn sau đây có thể được lựa chọn làm người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực công thương:

  • Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt;

  • Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc tương đương trở lên;

  • Trực tiếp làm công tác chuyên môn trong lĩnh vực được đào tạo từ đủ 05 năm trở lên tính từ ngày bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức.

Lưu ý: Trong trường hợp người không có trình độ đại học nhưng có kiến thức chuyên sâu và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn về lĩnh vực cần giám định thì có thể được lựa chọn làm người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực công thương.

Cũng theo Thông tư 30/2016/TT-BCT, giám định viên tư pháp trong lĩnh vực công thương phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

  • Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt.
  • Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc tương đương trở lên.
  • Trực tiếp làm công tác chuyên môn trong lĩnh vực được đào tạo từ đủ 05 năm trở lên tính từ ngày bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức.
  • Có nguyện vọng được bổ nhiệm làm giám định viên.

Xem chi tiết tại Thông tư 30/2016/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 03/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

40

Văn bản liên quan