Tiêu chuẩn người huấn luyện thực hành an toàn vệ sinh lao động

Huấn luyện thực hành an toàn vệ sinh lao động là một trong những nội dung của hoạt động huấn luyện vệ sinh an toàn lao động tại doanh nghiệp.

 

Để trở thành người huấn luyện thực hành an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp, thì phải đạt được một số tiêu chuẩn nhất định theo quy định tại Khoản 4 Điều 22 Nghị định 44/2016/NĐ-CP, cụ thể:

  • Phải tham gia khóa huấn luyện về nghiệp vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; hoặc
  • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm công việc xây dựng chính sách, pháp luật, quản lý, thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động tại các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến công tác an toàn, vệ sinh lao động.

 

Ngoài ra, tùy vào các nhóm nội dung được hướng dẫn (các nhóm đối tượng quy định tại Điều 18 Nghị định 44/2016/NĐ-CP) thì tiêu chuẩn của người huấn luyện thực hành phải tương ứng với nội dung huấn luyện thực hành:

Huấn luyện thực hành nhóm 2:

  • Người huấn luyện có trình độ từ cao đẳng trở lên, phù hợp với chuyên ngành huấn luyện;
  • Thông thạo công việc thực hành đối với máy, thiết bị, hóa chất, công việc được áp dụng thực hành theo chương trình khung huấn luyện.

Huấn luyện thực hành nhóm 3:

  • Người huấn luyện có trình độ trung cấp trở lên phù hợp với chuyên ngành huấn luyện;
  • Có ít nhất 05 năm làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, hoặc làm công việc có liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở phù hợp với công việc huấn luyện;

Huấn luyện thực hành nhóm 4:

  • Người huấn luyện có trình độ trung cấp kỹ thuật trở lên;
  • Phù hợp với chuyên ngành huấn luyện hoặc người có thời gian làm việc thực tế ít nhất 05 năm.

Huấn luyện thực hành sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động:

  • Người huấn luyện có trình độ từ cao đẳng chuyên ngành y trở lên; và
  • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trực tiếp tham gia công tác sơ cứu, cấp cứu hoặc có trình độ bác sĩ.
Gởi câu hỏi

1,613

Văn bản liên quan