Tính tổng KL hoặc TT chất ma túy được quy định trong cùng một điểm

Nghị định 19/2018/NĐ-CP về quy định việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của BLHS 2015 được ban hành ngày 02/02/2018.

Theo đó, việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy với trường hợp các chất ma túy quy định trong cùng một điểm của các khoản trong một số điều của BLHS 2015 được xác định theo trình tự như sau:

  • Cộng khối lượng hoặc thể tích các chất ma túy lại với nhau;
  • Đối chiếu với quy định về khối lượng hoặc thể tích các chất ma túy với các khoản của điều luật được áp dụng;
  • Xác định tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất ma túy thuộc trường hợp quy định nào của BLHS 2015 để xác định khung hình phạt tương ứng.

Ngoài ra, Nghị định 19/2018/NĐ-CP còn quy định về việc xác định tổng lượng ma túy trong trường hợp các chất ma túy không được quy định trong cùng một điểm và có ví dụ hướng dẫn cụ thể tại Điều 5 của Nghị định và Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định.

Xem thêm các nội dung tại: Nghị định 19/2018/NĐ-CP có hiệu lực ngày 02/02/2018. 

Gởi câu hỏi

199

Văn bản liên quan