Tổ chức, cá nhân nào được đề nghị công nhận hạng nhà chung cư?

Thông tư 31/2016/TT-BXD đã được Bộ Xây dựng ban hành vào ngày 30/12/2016 nhằm quy định cụ thể những tổ chức, cá nhân được đề nghị công nhận hạng nhà chung cư.

Theo đó Thông tư 31 quy định đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu mà thuộc điện phải thành lập Ban quản trị nhà chung cư theo quy định của Luật Nhà ở thì tổ chức sau đây đề nghị công nhận hạng nhà chung cư:

  • Trường hợp chưa thành lập Ban quản trị nhà chung cư thì chủ đầu tư đề nghị công nhận hạng nhà chung cư;

  • Trường hợp đã thành lập Ban quản trị nhà chung cư thì Ban quản trị đề nghị công nhận hạng nhà chung cư.

Đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu nhưng không thuộc diện phải thành lập Ban quản trị nhà chung cư theo quy định của Luật Nhà ở thì phải có văn bản thống nhất của trên 50% tổng số chủ sở hữu nhà chung cư đó đề nghị công nhận hạng nhà chung cư.

Đồng thời Thông tư 31 còn quy định đối với nhà chung cư có một chủ sở hữu (bao gồm cả trường hợp có Ban quản trị nhà chung cư) thì chủ sở hữu đề nghị công nhận hạng nhà chung cư.

Xem chi tiết Thông tư 31/2016/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

140

Văn bản liên quan