Tổ chức, cá nhân phải dừng hoạt động biểu diễn khi có yêu cầu của CQNN

Đây là nội dung chính được quy định tại Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, ban hành ngày 14/12/2020.

dừng hoạt động biểu diễn khi có yêu cầu của CQNN, Nghị định 144/2020/NĐ-CP

Tổ chức, cá nhân phải dừng hoạt động biểu diễn khi có yêu cầu của CQNN (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 17 Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định tổ chức, cá nhân phải dừng hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cụ thể:

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu dừng hoạt động biểu diễn nghệ thuật bằng văn bản đối với một trong các trường hợp sau:

  • Vi phạm quy định tại Điều 3 Nghị định 144/2020/NĐ-CP;

  • Không thông báo hoặc chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận theo quy định tại Nghị định 144/2020/NĐ-CP;

  • Vì lý do quốc phòng, an ninh, thiên tai, dịch bệnh hoặc tình trạng khẩn cấp.

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền dừng hoạt động biểu diễn nghệ thuật là cơ quan tiếp nhận thông báo hoặc cơ quan có thẩm quyền chấp thuận quy định tại Nghị định 144/2020/NĐ-CP.

- Văn bản yêu cầu dừng hoạt động biểu diễn nghệ thuật phải nêu rõ lý do, thời điểm dừng.

- Tổ chức, cá nhân phải dừng hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, kịp thời khắc phục hậu quả. Trường hợp tiếp tục thực hiện hoạt động biểu diễn nghệ thuật, tổ chức, cá nhân có văn bản đề xuất phương án tiếp tục tổ chức gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định.

 - Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định và thông báo kết quả bằng văn bản tới tổ chức, cá nhân liên quan biết, thực hiện.

- Tổ chức, cá nhân bị dừng hoạt động biểu diễn nghệ thuật phải công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc dừng hoạt động biểu diễn nghệ thuật và chịu trách nhiệm bảo đảm quyền lợi của tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết tại Nghị định 144/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 01/02/2021.

Thùy Trâm

Gởi câu hỏi

41

Văn bản liên quan