Tổ chức cuộc họp kiểm điểm viên chức được tiến hành như thế nào từ 20/9?

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Tổ chức cuộc họp kiểm điểm viên chức , Nghị định 112/2020/NĐ-CP

Tổ chức cuộc họp kiểm điểm viên chức được tiến hành như thế nào từ 20/9? (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 33  Nghị định 112/2020/NĐ-CP, việc tổ chức cuộc họp kiểm điểm viên chức được tiến hành như sau:

  • Người chủ trì cuộc họp tuyên bố lý do cuộc họp, thông báo hoặc ủy quyền cho cơ quan tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ thông báo các nội dung: tóm tắt về quá trình công tác; hành vi vi phạm; các hình thức xử lý đã ban hành (nếu có); thời điểm xảy ra hành vi vi phạm, thời điểm phát hiện hành vi vi phạm; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của người có hành vi vi phạm; thời hiệu và thời hạn xử lý theo quy định của pháp luật;

  • Người có hành vi vi phạm trình bày bản kiểm điểm, trong đó nêu rõ hành vi vi phạm và tự nhận hình thức kỷ luật. Trường hợp người có hành vi vi phạm có mặt tại cuộc họp nhưng không làm bản kiểm điểm thì cuộc họp kiểm điểm vẫn được tiến hành.Trường hợp người có hành vi vi phạm vắng mặt thì cuộc họp kiểm điểm được tiến hành sau 02 lần gửi thông báo triệu tập họp;

  • Thành viên tham dự cuộc họp phát biểu, nêu rõ ý kiến về các nội dung quy định tại điểm a khoản này;

  •  Người chủ trì cuộc họp kết luận.

Lưu ý: Nội dung cuộc họp kiểm điểm phải được lập thành biên bản.

Chi tiết xem tại Nghị định 112/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 20/9/2020.

Ty Na

Gởi câu hỏi

342

Văn bản liên quan