Tổ chức khai thác công trình thủy lợi được hưởng những ưu đãi gì?

Những năm trở lại đây, nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, kinh doanh của nhân dân, Nhà nước đã ban hành rất nhiều chính sách ưu đãi đối với các dự án liên quan đến thủy lợi. Một trong số đó là Nghị định 62/2018/NĐ-CP về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

Theo đó, tổ chức khai thác công trình thủy lợi được Nhà nước hỗ trợ các chính sách như sau:

  • Tổ chức khai thác công trình thủy lợi làm nhiệm vụ cấp, tưới tiêu nước ngoài phần kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi được Nhà nước chi trả còn được hưởng các khoản trợ cấp, trợ giá (trừ cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo phương thức đấu thầu) và các khoản hỗ trợ tài chính theo quy định của pháp luật căn cứ vào khả năng ngân sách từng cấp;

  • Ngân sách trung ương thực hiện trợ cấp, trợ giá và các khoản hỗ trợ tài chính cho các tổ chức khai thác công trình thủy lợi trung ương;

  • Ngân sách địa phương thực hiện, trợ cấp, trợ giá và các khoản hỗ trợ tài chính cho các tổ chức khai thác công trình thủy lợi địa phương.

Xem thêm Nghị định 62/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 02/5/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

440

Văn bản liên quan