Tổ chức kiểm định CLGD phải báo cáo triển khai công tác cho BGDĐT hàng năm

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Tổ chức kiểm định CLGD phải báo cáo triển khai công tác hàng năm cho BGDĐT, Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT

Tổ chức kiểm định CLGD phải báo cáo triển khai công tác cho BGDĐT hàng năm (Ảnh minh họa)

Theo đó, Điều 34 Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT quy định trách nhiệm của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp cụ thể như sau:

  • Thực hiện quy trình đánh giá ngoài, công nhận cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo quy định tại Chương III, IV và V của Quy định này.

  • Hằng năm, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục; chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá của các cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, về nguồn tài chính của cơ sở giáo dục chi cho các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục gồm có nguồn ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu ngoài ngân sách nhà nước theo quy định. Các khoản thu, chi được thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền (đối với các khoản thu, chi thuộc ngân sách nhà nước) và theo quy chế chi tiêu nội bộ của cơ sở giáo dục (đối với các khoản thu, chi ngoài ngân sách nhà nước).

Đồng thời, hằng năm, các cơ sở giáo dục lập dự toán kinh phí để chi cho các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục, các cơ sở giáo dục được phép nhận các tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phục vụ các hoạt động liên quan đến đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục.

Chi tiết xem thêm tại Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ 15/02/2013.  

Lê Vy

Gởi câu hỏi

80

Văn bản liên quan