Tổ chức nào thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải?

Nội dung này được đề cập tại Nghị định 53/2020/NĐ-CP quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, Nghị định 53/2020/NĐ-CP

Hình minh họa

Cụ thể, các tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải gồm:

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của các cơ sở thuộc diện quản lý trên địa bàn. Căn cứ tình hình thực tế quản lý, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải của các cơ sở trên địa bàn.

- Tổ chức cung cấp nước sạch thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng nguồn nước sạch do mình cung cấp.

- Ủy ban nhân dân phường, thị trấn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt của tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tự khai thác nước để sử dụng.

Đáng chú ý, Nghị định 53/2020/NĐ-CP quy định 07 trường hợp miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sau:

 • Nước xả ra từ các nhà máy thủy điện.

 • Nước biển dùng vào sản xuất muối xả ra.

 • Nước thải sinh hoạt của:

  • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở các xã;

  • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở các phường, thị trấn chưa có hệ thống cấp nước sạch;

  • Hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh ở các phường, thị trấn đã có hệ thống cấp nước sạch tự khai thác nước sử dụng.

 • Nước làm mát (theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường) không trực tiếp tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm, có đường thoát riêng.

 • Nước thải từ nước mưa tự nhiên chảy tràn.

 • Nước thải từ các phương tiện đánh bắt thủy sản của ngư dân.

 • Nước thải của các hệ thống xử lý nước thải tập trung khu đô thị (theo quy định tại Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải) đã xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường theo quy định trước khi thải vào nguồn tiếp nhận.

Xem chi tiết tại: Nghị định 53/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/7/2020. 

Thu Ba

Gởi câu hỏi

248

Văn bản liên quan