Tổ chức nào thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường?

Đây là quy định được nêu tại Thông tư 22/2020/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường.

Cụ thể, Thông tư 22/2020/TT-BTC quy định các tổ chức sau đây thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường:

to chu thu phi du dung du lieu moi truong, 22/2020/TT-BTC

Hình minh họa (Nguồn Internet)

- Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường trực thuộc Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường);

- Các cơ quan được các Bộ, cơ quan ngang Bộ giao cung cấp thông tin dữ liệu về môi trường;

- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cung cấp thông tin, dữ liệu về môi trường tại các cơ quan, đơn vị nói trên phải nộp phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường.

Về việc kê khai, nộp phí:

- Người nộp phí thực hiện nộp trực tiếp cho tổ chức thu phí hoặc nộp vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc nhà nước. Trường hợp tổ chức thu phí thực hiện thu phí theo hình thức thanh toán không dùng tiền mặt thì thực hiện nộp phí theo thông báo của tổ chức thu phí.

- Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước.

- Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 19 và khoản 2 Điều 26 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuếNghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 22/2020/TT-BTC có hiệu lực từ 26/5/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

150

Văn bản liên quan