Tổ chức sát hạch kiểm định viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 09/2017/TT-BCT vào ngày 13/7/2017 quy định cụ thể về việc tổ chức sát hạch kiểm định viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

Theo đó, Thông tư 09 quy định Hội đồng sát hạch thực hiện sát hạch nghiệp vụ kiểm định viên.

Hội đồng sát hạch có ít nhất 05 thành viên, có trách nhiệm như sau:

  • Xây dựng đề sát hạch và đáp án theo thang điểm 100;
  • Tổ chức sát hạch lý thuyết và thực hành;
  • Chấm điểm và đánh giá kết quả sát hạch;
  • Tổng hợp kết quả sát hạch.

Nội dung sát hạch phải phù hợp với đối tượng kiểm định 

Hình thức sát hạch được Thông tư 09 quy định bao gồm

  • Sát hạch lý thuyết theo hình thức viết và vấn đáp;
  • Sát hạch thực hành được thực hiện trực tiếp trên đối tượng kiểm định hoặc trên phần mềm, mô hình mô phỏng.

 Kết quả sát hạch đạt yêu cầu khi điểm sát hạch lý thuyết đạt từ 80 điểm trở lên và điểm thực hành đạt từ 75 điểm trở lên.

Cá nhân có kết quả sát hạch đạt yêu cầu được xem xét cấp Chứng chỉ theo quy định.

Xem chi tiết Thông tư 09/2017/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 13/7/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

108

Văn bản liên quan